نقاشی از نانوایی سنگکی

علی صادقی در بزنگاه(نانوایی سنگکی)