نقاشی درباره انسانهای سالم

طرح جابر درباره صبحانه سالم (فیلم)