نقاشی رنک روغن از الاغ و نزرعه

خدای الاغ سوار وهابی ها