نقاشی رنک روغن از الاغ و نزرعه

الاغ خواننده الاغ خواننده الاغ خواننده ! (فیلم)