نقاشی ساده در باره چهار شنبه سوری

چهار شنبه سوری در عمان (فیلم)