نقد مسعود فراستی بر فیلم سنتوری

نقد مثبت مسعود فراستی بر فیلم به وقت شام (فیلم)