نمایان شدن عورت مجری جم

۰۳ فرق عورت با حجاب در چیست ؟