نه بزرگ منصوریان به مجیدی

نه به ترسسیدنش نه به قدرتش