نه بزرگ منصوریان به مجیدی

فرهاد مجیدی در راه پیوستن به استقلال؛ گزینه جانشینی منصوریان مشخص شد