نوبت دهی دکتر حسین کرمی در بوعلی سینا ساری

آرامگاه بوعلی سینا همدان