نوحه عینی فرد گل مه حسین بو کوفه د وفا یوخ

حسین میا به کوفه کوفه وفا ندارد(دودمه)محمودکریمی