نوحه عینی فرد گل مه حسین بو کوفه د وفا یوخ

شور زیبا جواد مقدم گرفتارم.. (فیلم)