نوعی رو انداز تابستانی

موشک انداز گردان های قدس در کلاس موشک انداز زلزال