نگهداری انسولین ویکتوزا

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین ( کیلیپ )