نیک حار

نبرد نابرابری میان یک زالوی مناطق حاره و یک کرم خاکی