های کودکانه پاداش صبر

دعای لحظه ورود مصیبت و پاداش صبر (فیلم)