هدیه ویژه یک عدد ماشین شاسی بلند به حسن یزدانی

عجب چیزیه ماشین شاسی بلند