هزینه مامای همراه در بیمارستان رضوی

احداث اولین بیمارستان هسته‌ای ایران و غرب آسیا ( کیلیپ )