هزینه نصب تله کابین

تله کابین توچال تنها تله کابین استاندارد ایران است (فیلم)