هزینه ویزای عراق انفرادی عادی

گرفتن ویزای عراق الزامی است