همکاری سایپا با کیاموتور نیسان و ایویکو

کشنده ایویکو توربو استار قسمت اول