هم واردات هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند

حیوانات هم روح دارند ؟