هم واردات هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند

کاهش چشمگیر واردات ایران در نیمه اول امسال