هم واردات هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند

بدهکاران هم خدایی دارند!