هنگام خواندن سرود ملی احساسی داریم

رقص قر سرباز هنگام سرود ملی