هوا داغه امشب دلم کبابه امشب

سرود : امشب دلم آرومه