هیچ دلیلی از وظیفه دولت در قبال گورخواب‌ها نمی‌کاهد