هیچ دلیلی از وظیفه دولت در قبال گورخواب‌ها نمی‌کاهد

وظیفه مرد در قبال خانواده درسهایی از قرآن