هیچ دلیلی از وظیفه دولت در قبال گورخواب‌ها نمی‌کاهد

اولین وظیفه مردم در قبال امام (راهکار رسیدن به آرامش) (فیلم)