هیچ دلیلی از وظیفه دولت در قبال گورخواب ها نمی کاهد