هیچ دلیلی از وظیفه دولت در قبال گورخواب ها نمی کاهد

پشت هر هدفی دلیلی باید باشد، دلیلی فرا تر از خود (فیلم)