هیچ دلیلی از وظیفه دولت در قبال گورخواب ها نمی کاهد

وظیفه مرد در قبال خانواده درسهایی از قرآن