هیچ دلیلی از وظیفه دولت در قبال گورخواب ها نمی کاهد

اولین وظیفه مردم در قبال امام (راهکار رسیدن به آرامش) (فیلم)