هیچ صفحه اینستاگرامی ندارم، به پلیس فتا شکایت می‌کنم

پلیس فتا پلیسیه که حواسش به همه چی هست