هیچ نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد

انهدام خودروی نظامی سعودی در مرز یمن