هیچ نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد

اثر درک حضور ولی خدا در هیچ عبادت دیگری وجود ندارد (فیلم)