ویسی برای ماندن در کورس باید گسترش را ببریم

چگونه داور را در pes از بین ببریم؟