پایه‌ریزی برنامه توسعه کشور بر مبنای آمار اشتباه آفت پیشرفت کشور است

سینما کلید پیشرفت کشور (فیلم)