پایه‌ریزی برنامه توسعه کشور بر مبنای آمار اشتباه آفت پیشرفت کشور است

آفت بادمجون ،،آهنگ گودرزی شعر همایون