پایه حقوقی کارمندان قوه قضاییه

استخدام جلاد برای قوه قضاییه ی عربستان