پرهیز از شتابزدگی و نگاه سیاسی در تدوین برنامه های جمعیتی

بررسی فرهنگ سیاسی شیعه بر سبک زندگی سیاسی ایرانی ( کیلیپ )