پرهیز از شتابزدگی و نگاه سیاسی در تدوین برنامه های جمعیتی

مهمترین کار برای اعتلای معنوی و روحی، پرهیز از گناه است