پنجاه کیلو البالو کدوم سینمای شیراز است

صحنه ای از پنجاه کیلو البالو