پیش بینی فصل پاییز کرمانشاه در سال 1395

فصل 2 سونیک بوم را به زودی در پاییز سال 1395 ببینید !