چادر یعنی

چادر منو گذاشت رو دوشش، با چادر خواهرش عمّامه درست کرد!