چرایارانه خردادماه کمیته واریزنشد

تفاهمنامه ای ۱۴۰ میلیارد تومانی میان کمیته امداد و بانک