چرا سفیر روسیه از بادیگارد استفاده نمی کرد؟

چرا باید از خانه هوشمند استفاده کرد