چرا فوتبال اروپایی در تلویزیون پخش نمیشود

گزارش هایی که از زلزله در تلویزیون پخش نمیشود! (فیلم)