چرم مشهد استان خراسان رضوی مشهد

بازدید استاندار خراسان رضوی از حاشیه شهر مشهد