چند عدد شکلات تلخ سی گرم میشه

یک روز تو هم طعم تلخ شکلات تلخ را دوست خواهی داشت