چگونگی پذیرش ارشد فرهنگیان 96 95

پذیرش دانشجوی ارشد دانشگاه بین المللی چابهار (فیلم)