کار در منزل استان اصفهان

منزل شیخ بهایی در اصفهان .. (فیلم)