کامبیز دیربازچندسال دارد

شمـــــع-علیرضا افتخاری،علی شریعتی،کامبیز روشن روان