کامبیز دیربازچندسال دارد

کنسرت - نوازندۀ گیتار فلامنکو مورد تائید Iranflamenco