کانال ارتباطی چریکه شو 95

سجاد سهرابی - مصاحبه در برنامه چریکه شو (فیلم)