کانال بهیاری فارس

telegram: @farslor کانال تلگرام لری،کانال تلگرام لر های استان فارس،کانال لر های (فیلم)