کانال تلکرامی خوراک برای مزاج

تاثیر مزاج پدر و مادر بر مزاج جنین ( کیلیپ )