کانال تلگرامی دستاورد ارتش

بزرگترین ارتش جهان، با 2 میلیون سرباز یک شکل ( فیلم )