کانال جقی

شروع جنگ با لمران اپارات(انگری هکر-هات بوی۴۴۱)