کانال دوستداران اسب ایران

اسب نمایشی-اسب سواری-اسب-اسب عرب کری شمشاد.mp4 (فیلم)