کانال دکتر خیر اندیش

بزرگداشت دکتر ابریشم چیان خیر نیک اندیش دانشگاه گیلان (فیلم)