کانال سلد حجاریان

خاطرات آشنا از حجاریان، عملیات روانی، اخلاق و توصیه... (فیلم)