کانال هواداران پاریس سنت ژرمن

پاریس سنت ژرمن ۴-۱ سنت اتین