کانال هواداران پاریس سنت ژرمن

واگذاری رایگان توله ژرمن شپرد،واگذرای توله ژرمن شپرد