کانون زبان ایران خوی

مقایسه مبلمان های شهری خوی و تبریز